เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษ

 

การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี


·  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบภายใน เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
  
ของทุกปี
และชำระเงินภายใน 30 วัน

·  ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายใน เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี

·  ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภายใน เดือน มกราคม มีนาคม  ของทุกปี

         “ ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

 


                       องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิ


ติดต่อส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร. 0-3961-9322 ,โทรสาร. 0-3961-9323