เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษ

 

การยื่นแบบประเมินแลการชำระภาษี

 

1.  เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสินทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

3.  ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน
(ภ.ร.ด.8)

  

  ในกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจะต้องเสียเงินเพิ่ม

-           ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ   2.5 ของค่าภาษี

-           ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5  ของค่ารายปี

-           ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน  แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5  ของค่ารายปี

-           ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่ารายปี

 

"เขาสมิงจะก้าวไกล ถ้าร่วมใจเสียภาษี"


ติดต่อส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร. 0-3961-9322 ,โทรสาร. 0-3961-9323