เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษ

 

ภาษีป้าย


ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย หมายถึง ป้ายแสดงยี่ห้อ, เครื่องหมายในการประกอบการค้าประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะจัดแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

    ท่านเจ้าของป้ายหรือป้ายที่อยู่ในความครอบครองของท่านให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายในเดือนมีนาคมของทุกปีหรือถ้าหากติดตั้งใหม่ก็ขอรับแบบประเมินใน 15 วัน


อัตราภาษีป้าย


ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่าง
ประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องใดๆ
ข. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

ป้ายตาม(1)(2)หรือ(3)เมื่อคำนวนพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาทถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด จะต้องเสียเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีป้าย และผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใด ไม่ชำระค่าภาษีชำระค่าภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
นอกจากนี้แล้วถ้าเจ้าของป้ายผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อพยายามหลีกเหลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดต่อส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร. 0-3961-932 ,โทรสาร. 0-3961-9323