เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษ

 

ภาษีบำรุงท้องที่


     ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ดิน ที่มีหน้าที่มายื่นแบบรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกรอบ 4 ปี ให้ยื่นภายในเดือน มกราคม หรือบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือที่มีที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่
     ท่านจะต้องชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี หากพ้นกำหนดให้ถือเป็นภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระให้เรียกเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน หากปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าเสียภาษีเป็น 2 เท่า ที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย ให้ลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ภายในเนื้อที่ 5 ไร่
     หากผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

 


ติดต่อส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร. 0-3961-9322 ,โทรสาร. 0-3961-9323